การสูบบุหรี่ จากการติดเชื้อรุนแรงกับโควิด-19

การสูบบุหรี่ จากการติดเชื้อรุนแรงกับโควิด-19

มีการศึกษาวิจัยกี่ยวกับโควิด-19 มากมายในช่วงเวลาที่มีการระบาดของโรคโดยมีการศึกษาหนึ่งที่มีข้อมูล แสดงให้เห็นว่า การสูบบุหรี่มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของโรคที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย โดยพบว่า

กลุ่มที่ป่วยแบบไม่รุนแรง

  • ผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่ (never smoked) คิดเป็นร้อยละ 86.9
  • ผู้ที่ยังสูบบุหรี่ (current smoker) คิดเป็นร้อยละ 11.8
  • ผู้ที่เลิกสูบบุหรี่ (former smoker) คิดเป็นร้อยละ 1.3

กลุ่มผู้ที่ป่วยแบบรุนแรง

  • ผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่ (never smoked) คิดเป็นร้อยละ 77.9
  • ผู้ที่ยังสูบบุหรี่ (current smoker) คิดเป็นร้อยละ 16.9
  • ผู้ที่เลิกสูบบุหรี่ (former smoker) คิดเป็นร้อยละ 5.2

ถึงแม้ว่าจะเป็นข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการเปรียบเทียบหรือควบคุมปัจจัยอื่นทางสถิติ แต่อย่างไรก็ตาม ก็พอจะตั้งสมมติฐานได้ว่ “การสูบบุหรี่อาจทำให้อาการติดเชื้อแย่ลง”ในทางการแพทย์ ผู้ที่สูบบุหรี่จะมีการทำงนของระบบทางเดินหายใจแย่กว่าคนที่ไม่ได้สูบหรือหยุดสูบไปแล้ว ซึ่งจะมีอคาสติดเชื้อได้ง่ายกว่า รุนแรงกว่า และเพิ่มโอกาสการเสียชีวิตมากกว่าในผู้ที่ยังคงสูบบุหรี่

ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563

ที่มา : อ.นพ.ธีรยุทธ รุ่งนิรันดร