การรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในบุคคลข้ามเพศ

การรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในบุคคลข้ามเพศ
  • บุคคลข้ามเพศที่มีสุขภาพทั่วไปแข็งแรงดีและยังใช้ฮอร์โมนข้ามเพศด้วยขนาดและวิธีบริหารยาที่เหมาะสมควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
  • ไม่มีข้อแนะนำให้หยุดการใช้ฮอร์โมนข้ามเพศก่อนการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19
  • บุคคลข้ามเพศควรรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น การงดสูบบุหรี่ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  • บุคคลข้ามเพศที่มีความเสี่ยงจำเพาะบางชนิด เช่น เคยมีประวัติแพ้วัคซีนตัวอื่น เพิ่งรับวัคซีนชนิดอื่น หรือยาที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันบางชนิดภายใน 2 สัปดาห์ อาจขอคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนการรับวัคซีน

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก คู่มือการให้บริการสุขภาพคนข้ามเพศประเทศไทย ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสุขภาพคนข้ามเพศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่มา : อ. นพ.อัมรินทร์ สุวรรณ
ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564