การระจับความรู้สึกเฉพาะส่วน (regional anesthesia) คืออะไร

การระจับความรู้สึกเฉพาะส่วน (regional anesthesia) คืออะไร

การระงับความรู้สึก ส่วนใหญ่เพื่อการผ่าตัด ทำได้หลายวิธี ได้แก่

การระงับความรู้สึกแบบทั่วไป หรือ ดมยาสลบโดยใช้ยาหลายชนิด ทางหลอดเลือดดำและการหายใจ

การระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน คือการทำให้บางส่วนของร่างกายหมดความรู้สึกด้วยยาชา เช่น การบล็อคหลัง โดยการฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลังเพื่อสกัดกั้นเส้นประสาท ทำให้ร่างกายครึ่งล่างหมดความรู้สึกไปชั่วคราวและผ่าตัดบริเวณที่ชาได้ เช่น ผ่าคลอด ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

นอกจากนี้ ยังมีเทคนิคการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนแบบอื่นที่สามารถระบุตำแหน่งเฉพาะเจาะจงได้ เช่น การระงับความรู้สึกสำหรับการผ่าตัดแขนหรือขาข้างใดข้างหนึ่งโดยการสกัดกั้นเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงบริเวณนั้น ๆ ด้วยยาชา โดยเทคนิคนี้นิยมทำภายใต้คลื่นเสียงความถี่สูง ซึ่งช่วยให้การฉีดยาชามีความแม่นยำและปลอดภัยสูงขึ้น

หมายเหตุ

การเลือกวิธีระงับความรู้สึก คำนึงจากหลายปัจจัย และเป็นวิจารญานของวิสัญญีแพทย์ผู้ดูแล

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565
ที่มา : อ. นพ.พัฒนผล เอ็งสุโสภณ
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา