การป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานที่ก่อสร้าง

การป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานที่ก่อสร้าง

คำแนะนำสำหรับนายจ้างหรือผู้รับผิดชอบ

 1. จัดเตรียมผู้ประสานงานเฝ้าระวังโรค ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่
 2. จัดเตรียมจุดล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์
 3. ตรวจคัดกรองสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานทุกวัน
  – หากมีอาการป่วย เช่น มีไข้สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส มีอาการไอ จาม น้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้งดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ทันที
  – หากพบผู้มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูกมากกว่า 3 คน ให้แจ้งศูนย์บริการสารารณสุขในพื้นที่ทันที
 4. คอยดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
 5. นายจ้างต้องจัดสถานที่สำหรับให้ลูกจ้างแยกกันรับประทานอาหาร
 6. ดูแลทำความสะอาดสถานที่ทำงาน ที่พัก ห้องน้ำ อุปกรณ์ และของที่ใช้ร่วมกัน
 7. จัดที่พักไม่ให้แออัดและดูแลทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ
 8. ควบคุมการเช็ดทำความสะอาดรถรับ-ส่งผู้ปฏิบัติงาน โดยเน้นบริเวณจุดสัมผัสร่วมด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
 9. จัดเตรียมถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดเพื่อทิ้งหน้ากากอนามัยหรือกระดาษทิชชู

คำแนะนำสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

 1. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขณะปฏิบัติงาน
 2. ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำ
 3. รับประทานอาหารปรุงสุก สะอาด ใช้ช้อนส้อมส่วนตัวในการรับประทานอาหาร
 4. ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
 5. ควรแยกกันรับประทานอาหาร ไม่รับประทานอาหารร่วมกัน เพราะเป็นช่วงเวลาที่ต้องถอดหน้ากากอนามัย
 6. หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ให้แจ้งนายจ้าง และไปพบแพทย์ทันที

ที่มา : อ. ดร. พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2564