การตรวจคัดกรองมะเร็งตับ

การตรวจคัดกรองมะเร็งตับ

ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งตับเพราะหากพบมะเร็งตับในระยะเริ่มต้นสามารถรักษาให้หายได้

บุคคลที่ควรรับการตรวจคัดกรองมะเร็งตับ

 • ผู้ที่มีตับแข็ง ไม่ว่าเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม
 • ผู้ที่เชื้อไวรัสตับอักเสบบี
  – เพศชายที่อายุมากกว่า 40 ปี
  – เพศหญิงที่อายุมากกว่า 50 ปี
  – ญาติสายตรงเป็นมะเร็งตับ
 • ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังที่มีพังผืดสะสมในตับมาก

วิธีการตรวจคัดกรอง

 • การอัลตราซาวนด์ช่องท้องส่วนบน
  ㆍㆍㆍㆍ ร่วมกับㆍㆍㆍㆍ
 • การตรวจเลือดเพื่อวัดระดับค่ามะเร็งตับอัลฟ่าฟิโตโปรตีน หรือ AFP

ควรตรวจคัดกรองมะเร็งตับ ทุก 6 – 12 เดือน

ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
ที่มา : อ. นพ.ศุภพัชญ ศรีภูษณาพรรณ
หน่วยโรคทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์