โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

รายการ โปรแกรม 1 โปรแกรม 2
สำหรับท่านที่อายุ 35 ปีขึ้นไป สำหรับท่านที่อายุต่ำกว่า 35 ปี
1.ตรวจน้ำตาลในเลือด FBS  
2.ตรวจสมรรถภาพของตับ AST,ALT,ALP  
3.ตรวจสมรรถภาพไต BUN , Cr  
4.ตรวจไขมันในเลือด CHO,TG,HDL  
5.ตรวจกรดยูริค Uric acid  
6.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
7.เอกซเรย์ปอด Chest X-Ray
8.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG  
9.ตรวจปัสสาวะ Urine Examination
10.พบแพทย์ Physical Examination
11.รับสมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ 1 เล่ม
ค่าบริการรวมเหมาจ่ายต่อท่าน 1,220.00 500.00
รายการตรวจพิเศษอื่น ๆ
ราคา
1.ตรวจหมู่เลือด Blood group 160
2.ตรวจไขมันไม่ดี LDL – Cholesterol 150
3. ตรวจน้ำตาลสะสม HbA1C 150
4.ตรวจระดับฮอร์โมนธัยรอยด์ FT4, FT3, TSH 490
5.ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบเอ Anti – HAV IgG 500
6.ตรวจไวรัสตับอักเสบบี HBsAg, Anti-HBs, Anti-HBc 540
7.ตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี Anti – HCV 300
8.ตรวจการติดเชื้อเอดส์ Anti – HIV 140
9.ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส Treponemal Ab 100
10.ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP 270
11.ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA 300
12.ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ HE4,CA125 1,100
13.ตรวจอุจจาระ Stool Examination 250
14.ตรวจอุจจาระคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ 80