โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

รายการโปรแกรม 1โปรแกรม 2
สำหรับท่านที่อายุ 35 ปีขึ้นไปสำหรับท่านที่อายุต่ำกว่า 35 ปี
1.ตรวจน้ำตาลในเลือด FBS 
2.ตรวจสมรรถภาพของตับ AST,ALT,ALP 
3.ตรวจสมรรถภาพไต BUN , Cr 
4.ตรวจไขมันในเลือด CHO,TG,HDL 
5.ตรวจกรดยูริค Uric acid 
6.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
7.เอกซเรย์ปอด Chest X-Ray
8.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG 
9.ตรวจปัสสาวะ Urine Examination
10.พบแพทย์ Physical Examination
11.รับสมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ 1 เล่ม
ค่าบริการรวมเหมาจ่ายต่อท่าน1,220.00500.00
รายการตรวจพิเศษอื่น ๆ
ราคา
1.ตรวจหมู่เลือด Blood group160
2.ตรวจไขมันไม่ดี LDL – Cholesterol150
3. ตรวจน้ำตาลสะสม HbA1C150
4.ตรวจระดับฮอร์โมนธัยรอยด์ FT4, FT3, TSH490
5.ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบเอ Anti – HAV IgG500
6.ตรวจไวรัสตับอักเสบบี HBsAg, Anti-HBs, Anti-HBc540
7.ตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี Anti – HCV300
8.ตรวจการติดเชื้อเอดส์ Anti – HIV140
9.ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส Treponemal Ab100
10.ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP270
11.ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA300
12.ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ HE4,CA1251,100
13.ตรวจอุจจาระ Stool Examination250
14.ตรวจอุจจาระคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่80