เอกสารดาวน์โหลด

ผู้ที่ประสงค์จะขอเอกสารจากทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สามารถ Download แบบฟอร์มพร้อมแนบเอกสารประกอบตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ  แล้วนำมายื่นที่เคาน์เตอร์ รับ – ส่งเอกสาร ฝ่ายเลขานุการ  ตึกอำนวยการ ชั้นล่าง  ได้ในวันและเวลาราชการ   โดยมีแบบแสดงความจำนงขอเอกสารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ดังนี้

  • การขอเอกสารจากทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • แบบแสดงความจำนงขอเอกสารทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • แบบแสดงความจำนงขอบริจาคสิ่งของ
  • แบบแสดงความจำนงขอย้ายสิทธิการรักษาพยาบาล
  • แบบแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
  • หนังสือมอบอำนาจ