คู่มือการใช้งานระบบ FMIS

ข่าวสารและความรู้

WS 1. มาตรฐานการบัญชี

WS 2. Training เครื่องมือแพทย์

WS 3. Training ครุภัณฑ์สินทรัพย์

WS 4. Training ครุภัณฑ์อาคาร

สรุปหลักการบัญชีด้านสินทรัพย์

แนวทางปฏิบัติในการเพิ่มเติมและแก้ไขข้อมูลผู้ประกอบการในฐานข้อมูลระบบ FMIS

แบบฟอร์มต่าง ๆ

1.แบบฟอร์ม การขอใช้บริการระบบสารสนเทศการเงินสภากาชาดไทย

2.แบบฟอร์ม การขอสร้างรหัสวัสดุ

3.แบบฟอร์ม การขอสร้างรหัสครุภัณฑ์

4.แบบฟอร์ม การขอสร้างรหัสหน่วยนับพัสดุ

5.แบบฟอร์ม การขอสร้างรหัสหน่วยงาน

6.แบบฟอร์ม การขอสร้างรหัสสถานที่

7.แบบฟอร์ม การขอยกเลิกข้อมูลกลางด้านพัสดุ

ขั้นตอนแนวทางปฏิบัติและรหัสต่าง ๆ

1.ขั้นตอนการขอนุมัติชื้อจ้าง ขออนุมัติซ่อม

2.ขั้นตอนการยืมเงิน ใบเหลือง ใบฟ้า (1)

3.ขั้นตอนการเบิกพัสดุจากศูนย์จ่ายพัสดุ

4.วิธีเลือกหน่วยงานผู้เบิกวัสดุ

5.ขั้นตอนการพิจารณาใบเบิกพัสดุ

6.ขั้นตอนการออกหนังสือรับรองภาษี

7.ขอบเขตการจัดชื้อของทุนหมุนเวียน

8.การ VPN เข้าระบบ FMIS

ระบบสินทรัพย์

1.Presentation ระบบสินทรัพย์

2.คู่มือการใช้งานระบบสำรวจสินทรัพย์

3.คู่มือการใช้งานระบบสำรวจสินทรัพย์ โดยใช้โทรศัพท์ Adroid

รวมเอกสารสอบข้อเท็จจริงรายการสินทรัพย์ประจำปีงบประมาณ 2562

ศูนย์ประสานงานทะเบียนสินทรัพย์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

VIDEO ระบบสินทรัพย์

00 – VDO การตรวจนับสินทรัพย์ประจำปี 1

01 –  การเชื่อมต่ออุปกรณ์ ios

03 – การเชื่อมต่ออุปกรณ์ android

04 – วิธีการเข้าระบบสำรวจสินทรัพย์และเริ่มสำรวจ ios

05 – วิธีการเข้าระบบสำรวจสินทรัพย์และเริ่มสำรวจandroid

06 – วิธีการเข้าระบบสำรวจสินทรัพย์และเริ่มสำรวจคอมพิวเตอร์

07 – วิธีดูรายงาน