คู่มือปฏิบัติงานนิสิตแพทย์เวชปฏิบัติ ปี 2563

ข้อที่ 1.บทนำ

ข้อที่ 2.ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานเวชระเบียน

ข้อที่ 3.หน่วยฉุกเฉิน ฝ่ายผู้ป่วยนอก

ข้อที่ 4.ภาควิชาจุลชีววิทยา

ข้อที่ 5.ภาควิชานิติเวชศาสตร์

ข้อที่ 6.ภาควิชาพยาธิวิทยา

ข้อที่ 7.ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร

ข้อที่ 8.ภาควิชารังสิวิทยา

ข้อที่ 9.ฝ่ายธนาคารเลือด

ข้อที่ 10.ฝ่ายสวัสดิการสังคม

ข้อที่ 11.คำประกาศของผู้ป่วยและคู่มือพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ข้อที่ 12.ระเบียบหอสมุดคณะแพทย์

ข้อที่ 13.ระเบียบหอพักคณะแพทยศาสตร์

ข้อที่ 14.สิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาล

ข้อที่ 15.การปฏิบัติงานระบบเภสัชกรรม

ข้อที่ 16.แผนรับสาธารณภัยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์