คู่มือการขอใช้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กลุ่มงานเว็บไซต์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สธ.(ผู้สูงอายุ) ชั้น 5 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โทร.02-256-4000 ต่อ 70504
(วัน – เวลา ทำการ ยกเว้นวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)