คู่มือการขอใช้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

แบบฟอร์มขอใช้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(E-mail) Domain : @chulahospital.org

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กลุ่มงานเว็บไซต์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สธ.(ผู้สูงอายุ) ชั้น 5 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โทร.02-256-4000 ต่อ 70507