การใช้ร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ หรือที่เรียกว่า “อาจารย์ใหญ่”

ถาม ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ หรือที่เรียกว่า “อาจารย์ใหญ่” นี้ใช้ศึกษาในทางใดบ้าง? ตอบ ร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ หรือ “อาจารย์ใหญ่” จะถูกนามาใช้เพื่อศึกษา วิชากายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์โดย 1. นิสิตแพทย์ 2. แพทย์เฉพาะทาง 3. นักศึกษาพยาบาล 4. นิสิตรังสีเทคนิค 5. อ่านต่อ..

ขั้นตอนในการดำเนินการของโรงพยาบาล หลังจากการรับร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์มาแล้ว

ถาม หลังจากรับร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์มาที่โรงพยาบาลฯ แล้ว มีขัน้ ตอนใน การดำเนินการอย่างไร? ตอบ เมื่อได้รับแจ้งจากทายาทผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์มาแล้ว มีขนั้ ตอนการปฏิบัติดังนี้ 1. เมื่อเจ้าหน้าที่รับร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ มาแล้ว จะลงทะเบียนรหัสของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ แล้วนาเข้าสู่กระบวนการรักษาสภาพ ซึ่งใช้เวลาในการรักษาสภาพอย่างน้อย 6 เดือน จึงจะสามารถนาไปใช้เพื่อการศึกษาได้ 2. อ่านต่อ..

สถานที่ที่ทายาท ติดต่อแจ้งการรับร่าง และวิธีการดำเนินการ

ถาม เมื่อผู้แสดงความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ถึงแก่กรรม ทายาทสามารถ ติดต่อแจ้งประสานงานการรับร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ได้ที่ใดบ้าง? และทายาทควรดำเนินการอย่างไร? ตอบ 1. ทายาทต้องติดต่อกับสานักงานเขตหรืออาเภอเพื่อขอรับหลักฐานใบมรณะบัตร 2. ห้ามฉีดน้ายา ฟอร์มาลีน รักษาสภาพร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์เพราะจะไม่สามารถนำร่างผู้อุทิศร่างกายมาใช้ศึกษาได้ 3. ทายาทติดต่อเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 083-8299917 4. โรงพยาบาลฯ จะจัดรถพยาบาลและเจ้าหน้าที่ไปรับร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ อ่านต่อ..

สิทธิพิเศษ ค่าใช้จ่าย ในอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์

ถาม เมื่อแสดงความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์แล้ว ผู้อุทิศเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ หรือทายาทจะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้ารับการรักษาพยาบาล ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หรือไม่? ตอบ ผู้แสดงความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ หรือทายาทจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษในการเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แต่อย่างใด แต่ทางโรงพยาบาลฯ ยินดีให้ความสะดวกให้มากที่สุดในการเข้ารับการรักษา ถาม การอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่? ตอบ การอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาดา้ นการแพทย์ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทงั้ สิ้น แต่ท่านสามารถให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาอาจารย์ใหญ่เพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ อ่านต่อ..