สิทธิพิเศษ ค่าใช้จ่าย ในอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์

ถาม เมื่อแสดงความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์แล้ว ผู้อุทิศเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ หรือทายาทจะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้ารับการรักษาพยาบาล ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หรือไม่?
ตอบ ผู้แสดงความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ หรือทายาทจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษในการเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แต่อย่างใด แต่ทางโรงพยาบาลฯ ยินดีให้ความสะดวกให้มากที่สุดในการเข้ารับการรักษา

ถาม การอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่?
ตอบ การอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาดา้ นการแพทย์ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทงั้ สิ้น แต่ท่านสามารถให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาอาจารย์ใหญ่เพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ โดยการบริจาคเงินเข้าสมทบกองทุนสภากาชาดไทย เพื่อการบริจาค ีนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 0452
88000-6 โดยระบุ ชื่อบัญชี “เงินฝากเพื่อพัฒนาอาจารย์ใหญ่เพื่อการศึกษาด้านการแพทย์” รหัสบัญชี 4300071 ได้ตามศรัทธา ซึ่งเจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จรับเงินให้ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

ถาม เมื่อผู้แสดงความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ไว้ถึงแก่กรรม ทายาทสามารถนำไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาได้หรือไม่?
ตอบ ทางโรงพยาบาลต้องขออภัยที่ไม่สามารถให้ทายาทนำร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ไปบาเพ็ญกุศลได้เนื่องจาก มีกระบวนการรักษาร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ให้เหมาะสมกับการศึกษาที่สุด ตามเจตนารมณ์ของท่านผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ แต่
สามารถขอรดน้ำศพได้โดยทางโรงพยาบาลฯจะจัดเตรียมสถานที่ไว้ให้ตามความประสงค์อย่างเหมาะสม