ศูนย์ฝึกผ่าตัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(CHULA SOFT CADAVER SURGICAL TRAINING CENTER)

ศูนย์ฝึกผ่าตัด นับเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญต่อการสร้างองค์ความรู้ด้านการแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ฝึกผ่าตัดเพื่อให้นักเรียนแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ฝึกอบรมการผ่าตัดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทบทวนความรู้ทางกายวิภาคตามมาตรฐานแพทยสภาและพัฒนาการรักษาพยาบาลให้ทัดเทียมกับนานาชาติ ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเปิดศูนย์ฝึกผ่าตัด ณ อาคารแพทยพัฒน์ (ชั้น 4) เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งนับเป็นการเปิดศูนย์ฝึกผ่าตัดอย่างเป็นทางการ หลังจากมีการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2539 รวมระยะเวลากว่า 20 ปีแล้ว

สารพันคำถาม

ไขข้องใจการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา

ถาม ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ หรือที่เรียกว่า “อาจารย์ใหญ่” นี้ใช้ศึกษาในทางใดบ้าง? ตอบ ร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ หรือ “อาจารย์ใหญ่” จะถูกนามาใช้เพื่อศึกษา วิชากายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์โดย 1. นิสิตแพทย์ 2. แพทย์เฉพาะทาง ...
ถาม หลังจากรับร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์มาที่โรงพยาบาลฯ แล้ว มีขัน้ ตอนใน การดำเนินการอย่างไร? ตอบ เมื่อได้รับแจ้งจากทายาทผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์มาแล้ว มีขนั้ ตอนการปฏิบัติดังนี้ 1. เมื่อเจ้าหน้าที่รับร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ มาแล้ว จะลงทะเบียนรหัสของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ แล้วนาเข้าสู่กระบวนการรักษาสภาพ ...
ถาม เมื่อผู้แสดงความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ถึงแก่กรรม ทายาทสามารถ ติดต่อแจ้งประสานงานการรับร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ได้ที่ใดบ้าง? และทายาทควรดำเนินการอย่างไร? ตอบ 1. ทายาทต้องติดต่อกับสานักงานเขตหรืออาเภอเพื่อขอรับหลักฐานใบมรณะบัตร 2. ห้ามฉีดน้ายา ฟอร์มาลีน รักษาสภาพร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์เพราะจะไม่สามารถนำร่างผู้อุทิศร่างกายมาใช้ศึกษาได้ 3. ทายาทติดต่อเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ ได้ที่ ...
Loading...

สถานที่

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ศูนย์ฝึกผ่าตัด ชั้น 4 อาคารแพทย์พัฒน์
1873 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เบอร์โทรศัพท์

โทร 02-2564281 , 02-2564628
หรือ 02-2527028 ต่อ 4

สมทบทุน

ธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อสมทบบัญชี “เงินฝากเพื่อพัฒนาอาจารย์ใหญ่” หมายเลขบัญชี 4300071