การรับร่างเมื่อผู้อุทิศร่างกายฯเสียชีวิต

การแจ้งรับร่าง
– ในเวลาราชการ แจ้งที่ ฝ่ายกายวิภาคศาสตร์
โทรศัพท์  02-2564281, 02-2564628 , 02-2564685 , 02-2527028 ต่อ 0 หรือ 4
– นอกเวลาราชการ แจ้งที่ศูนย์รับศพ รพ.จุฬาลงกรณ์
โทรศัพท์  083-8299917

ขอคำแนะนำ ปรึกษา เกี่ยวกับการรับร่าง
1. คุณดุรงค์ฤทธิ์  สว่างเนตร โทร.  087-6440497
2. คุณธนารักษ์  นะตะ โทร.  084-1443505

หลักฐานที่ใช้ในการมอบร่าง
– สำเนาใบมรณบัตร หรือ สำเนาหลักฐานการชันสูตรจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ 3 ฉบับ
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทายาทผู้มอบร่างผู้อุทิศร่างกายฯ 1 ฉบับ

ในกรณีที่ผู้เสียชีวิตไม่แสดงความจำนงไว้ก่อน แต่ทายาทมีความพร้อมใจกันจะทำกุศลโดยมอบร่างไว้ให้โรงพยาบาลใช้ศึกษา ก็สามารถทำได้ โดย โรงพยาบาลจะให้ทำเอกสารยินยอมมอบร่างไว้โรงพยาบาลใช้ศึกษาไว้เป็นหลักฐาน

โรงพยาบาลสามารถรับร่างผู้อุทิศร่างกาย ที่เสียชีวิตอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล คือ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร เท่านั้น หรือหากอยู่ใกล้โรงพยาบาลที่เป็นศูนย์เครือข่ายรับร่างของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ท่านสามารถนำส่งได้ที่
– โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี จังกวัดราชบุรี
– โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา
– โรงพยาบาลสมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี
– โรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 ผู้อุทิศร่างกายที่อยู่ต่างจังหวัด ขอให้ญาตินำส่งโดยบรรจุใส่หีบเย็นหรือใช้น้ำแข็งอย่างน้อย 2 ถุง วางบนหน้าท้อง คลุมด้วยผ้าห่ม แล้วส่งที่ฝ่ายกายวิภาคศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ภายใน 20 ชั่วโมง