กรณีใดบ้างที่จะยกเลิกการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์

ถาม หากแสดงความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์แล้ว ต่อมาถึงแก่กรรม แล้ว ทายาทเปลี่ยนใจ ไม่มอบร่างผู้แสดงความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลฯเช่นนี้ ทายาทมีสิทธิ์หรือไม่ และมีความผิดทางกฎหมายหรือไม่? ตอบ เมื่อผู้แสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ ถึงแก่กรรม ทายาท มีสิทธิ์ที่จะไม่มอบร่างผู้อุทิศร่างกายให้กับโรงพยาบาลฯ ได้ โดยไม่มีความผิดทางกฎหมาย ถาม ถ้าหากได้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะไว้พร้อมกับแสดงความจำนงอุทิศร่างกายฯ เมื่อถึงแก่กรรมแพทย์ได้นาอวัยวะไปปลูกถ่ายให้ผู้ป่วยรายอื่น แล้วยังสามารถ อ่านต่อ..

การอุทิศร่างกายเพื่อ การศึกษาด้านการแพทย์ การบริจาคอวัยวะ และการบริจาค ดวงตา แตกต่างกันอย่างไร?

ถาม การบริจาคอวัยวะแตกต่างกับการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาอย่างไร? ตอบ การบริจาคอวัยวะคือบริจาคคอวัยวะของท่านเพื่อนาไปปลูกถ่ายให้ผู้ป่วยรายอื่นๆ ในกรณีท่านถึงแก่กรรมซึ่งอยู่ในสภาพสมองตาย และ แพทย์พิจารณาแล้วเห็นว่า สามารถนาอวัยวะของท่านไปปลูกถ่ายให้ผู้ป่วยรายอื่นได้ ให้สามารถดารงชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขได้โดยท่านสามารถติดต่อขอบริจาคอวัยวะได้ที่ ศูนย์อวัยวะ สภากาชาดไทย ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กทม. 10330 หรือท่านสามารถติดต่อทาง โทรศัพท์ที่ หมายเลข 02-2564045 อ่านต่อ..

กรณีแสดงความจำนงไว้นานแล้ว หรือบัตรประจำตัวหาย

ถาม หากได้เคยแสดงความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ไว้ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นเวลานานแล้ว ต้องมายื่นแสดงความจำนงอุทิศร่างกาย เพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ซา้ อีกหรือไม่? ตอบ หากท่านเคยแสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ไว้แล้วท่านไม่ต้องมาแสดงความจานงอุทิศร่างกายฯอีก หากมีข้อสงสัย ท่านอาจสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-2564628 ต่อ 0, 4 หรือ 7 ถาม ถ้าบัตรประจาตัวผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์หรือเอกสารการอุทิศร่างกาย เพื่อการศึกษาด้านการแพทย์หาย ต้องทาอย่างไร? ตอบ อ่านต่อ..

ใครควรรู้ว่าท่านแสดงความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์

ถาม เมื่อแสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ ควรแจ้งให้ผู้ใดทราบ? ตอบ เมื่อท่านได้แสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์แล้ว ท่านควรแจ้งให้ สามี ภรรยา ทายาท ญาติ ผู้ใกล้ชิด ให้ทราบไว้ เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่อท่านถึงแก่กรรม