ศูนย์ฝึกผ่าตัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(CHULA SOFT CADAVER SURGICAL TRAINING CENTER)

ศูนย์ฝึกผ่าตัด นับเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญต่อการสร้างองค์ความรู้ด้านการแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ฝึกผ่าตัดเพื่อให้นักเรียนแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ฝึกอบรมการผ่าตัดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทบทวนความรู้ทางกายวิภาคตามมาตรฐานแพทยสภาและพัฒนาการรักษาพยาบาลให้ทัดเทียมกับนานาชาติ ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเปิดศูนย์ฝึกผ่าตัด ณ อาคารแพทยพัฒน์ (ชั้น 4) เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งนับเป็นการเปิดศูนย์ฝึกผ่าตัดอย่างเป็นทางการ หลังจากมีการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2539 รวมระยะเวลากว่า 20 ปีแล้ว

สารพันคำถาม

ไขข้องใจการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา

ถาม หลักฐานที่ใช้ในการแสดงความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ มีอะไรบ้าง ตอบ หลักฐานที่ใช้ในการแสดงความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับเท่านั้น ถาม หากมีความประสงค์แสดงความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ แต่ลืมหลักฐาน จะแสดงความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...

สถานที่

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ศูนย์ฝึกผ่าตัด ชั้น 4 อาคารแพทย์พัฒน์
1873 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เบอร์โทรศัพท์

โทร 02-2564281 , 02-2564628
หรือ 02-2527028 ต่อ 4

สมทบทุน

ธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อสมทบบัญชี “เงินฝากเพื่อพัฒนาอาจารย์ใหญ่” หมายเลขบัญชี 4300071