รายนามอาจารย์ใหญ่งานอาจาริยปูชา

รายนามอาจารย์ใหญ่ติดต่อญาติไม่ได้
พระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ ) ประจำปีการศึกษา  2558

1 นาย แกะ ฉิมโพธิ์กลาง
2 นาย เฉียบ กสิพันธ์
3 นาย บุญเจน เจนฤทธินันท์
4 นางสาว พยุง ดิษฐเณร
5 นางสาว เพทาย รุ่นเจริญ
6 นาย เรืองโรจน์ นรเศรษฐ์บันสือ
7 นาย สงวน คงสัมฤทธิ์
8 นาง สุนันท์ ก่ำมอญ

หากยังไม่รับการติดต่อจากนิสิต กรุณาติดต่อกลับ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
เบอร์ 02-256-4281 ต่อ 1156 หรือ 02-256-4737
ระหว่างวันที่ 23-24  เมษายน 2559    เท่านั้น