ศูนย์ฝึกผ่าตัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(CHULA SOFT CADAVER SURGICAL TRAINING CENTER)

ศูนย์ฝึกผ่าตัด นับเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญต่อการสร้างองค์ความรู้ด้านการแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ฝึกผ่าตัดเพื่อให้นักเรียนแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ฝึกอบรมการผ่าตัดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทบทวนความรู้ทางกายวิภาคตามมาตรฐานแพทยสภาและพัฒนาการรักษาพยาบาลให้ทัดเทียมกับนานาชาติ ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเปิดศูนย์ฝึกผ่าตัด ณ อาคารแพทยพัฒน์ (ชั้น 4) เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งนับเป็นการเปิดศูนย์ฝึกผ่าตัดอย่างเป็นทางการ หลังจากมีการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2539 รวมระยะเวลากว่า 20 ปีแล้ว

สารพันคำถาม

ไขข้องใจการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา

ถาม เมื่อแสดงความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์แล้ว ผู้อุทิศเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ หรือทายาทจะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้ารับการรักษาพยาบาล ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หรือไม่? ตอบ ผู้แสดงความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ หรือทายาทจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษในการเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แต่อย่างใด แต่ทางโรงพยาบาลฯ ยินดีให้ความสะดวกให้มากที่สุดในการเข้ารับการรักษา ถาม การอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่? ตอบ การอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาดา้ ...
อ่านเพิ่มเติม
ถาม หากแสดงความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์แล้ว ต่อมาถึงแก่กรรม แล้ว ทายาทเปลี่ยนใจ ไม่มอบร่างผู้แสดงความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลฯเช่นนี้ ทายาทมีสิทธิ์หรือไม่ และมีความผิดทางกฎหมายหรือไม่? ตอบ เมื่อผู้แสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ ถึงแก่กรรม ทายาท มีสิทธิ์ที่จะไม่มอบร่างผู้อุทิศร่างกายให้กับโรงพยาบาลฯ ได้ ...
อ่านเพิ่มเติม
ถาม การบริจาคอวัยวะแตกต่างกับการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาอย่างไร? ตอบ การบริจาคอวัยวะคือบริจาคคอวัยวะของท่านเพื่อนาไปปลูกถ่ายให้ผู้ป่วยรายอื่นๆ ในกรณีท่านถึงแก่กรรมซึ่งอยู่ในสภาพสมองตาย และ แพทย์พิจารณาแล้วเห็นว่า สามารถนาอวัยวะของท่านไปปลูกถ่ายให้ผู้ป่วยรายอื่นได้ ให้สามารถดารงชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขได้โดยท่านสามารถติดต่อขอบริจาคอวัยวะได้ที่ ศูนย์อวัยวะ สภากาชาดไทย ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กทม ...
อ่านเพิ่มเติม

สถานที่

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ศูนย์ฝึกผ่าตัด ชั้น 4 อาคารแพทย์พัฒน์
1873 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เบอร์โทรศัพท์

โทร 02-2564281 , 02-2564628
หรือ 02-2527028 ต่อ 4

สมทบทุน

ธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อสมทบบัญชี “เงินฝากเพื่อพัฒนาอาจารย์ใหญ่” หมายเลขบัญชี 4300071