ศูนย์ฝึกผ่าตัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(CHULA SOFT CADAVER SURGICAL TRAINING CENTER)

ศูนย์ฝึกผ่าตัด นับเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญต่อการสร้างองค์ความรู้ด้านการแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ฝึกผ่าตัดเพื่อให้นักเรียนแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ฝึกอบรมการผ่าตัดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทบทวนความรู้ทางกายวิภาคตามมาตรฐานแพทยสภาและพัฒนาการรักษาพยาบาลให้ทัดเทียมกับนานาชาติ ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเปิดศูนย์ฝึกผ่าตัด ณ อาคารแพทยพัฒน์ (ชั้น 4) เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งนับเป็นการเปิดศูนย์ฝึกผ่าตัดอย่างเป็นทางการ หลังจากมีการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2539 รวมระยะเวลากว่า 20 ปีแล้ว

สารพันคำถาม

ไขข้องใจการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา

ถาม หากได้เคยแสดงความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ไว้ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นเวลานานแล้ว ต้องมายื่นแสดงความจำนงอุทิศร่างกาย เพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ซา้ อีกหรือไม่? ตอบ หากท่านเคยแสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ไว้แล้วท่านไม่ต้องมาแสดงความจานงอุทิศร่างกายฯอีก หากมีข้อสงสัย ท่านอาจสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-2564628 ต่อ 0, 4 หรือ 7 ...
อ่านเพิ่มเติม
ถาม เมื่อแสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ ควรแจ้งให้ผู้ใดทราบ? ตอบ เมื่อท่านได้แสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์แล้ว ท่านควรแจ้งให้ สามี ภรรยา ทายาท ญาติ ผู้ใกล้ชิด ให้ทราบไว้ เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่อท่านถึงแก่กรรม ...
อ่านเพิ่มเติม
ถาม ผู้ประสงค์จะแสดงความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ ต้องมายื่นคำร้อง ด้วยตนเอง อย่างเดียวใช่หรือไม่? ตอบ การแสดงความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ ทำได้ 2 วิธี คือ 1. แสดงความจำนงด้วยตนเอง ที่ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ...
อ่านเพิ่มเติม

สถานที่

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ศูนย์ฝึกผ่าตัด ชั้น 4 อาคารแพทย์พัฒน์
1873 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เบอร์โทรศัพท์

โทร 02-2564281 , 02-2564628
หรือ 02-2527028 ต่อ 4

สมทบทุน

ธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อสมทบบัญชี “เงินฝากเพื่อพัฒนาอาจารย์ใหญ่” หมายเลขบัญชี 4300071