คณาจารย์

อ.นพ.สุเมธ ปุญญโชติ

หัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว

อ.นพ.วิชัย วิริยะอุตสาหกุล

อ.นพ.ฉัตรชัย มโนกุลจิต

ผศ.(พิเศษ)นพ.สุชาติ ศุภปีติพร

อ.นพ.เสรี ศิริเศรษฐ์

อ.นพ.นรินทร์ เตชะนิรัติศัย

อ.นพ.มาณพพ์ เงินวิวัฒน์กูล

ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์

อ.นพ.สุวชาติ อนุมานไพศาล

อ.นพ.ภรเอก มนัสวานิช

อ.พญ.สกุณี ภระกูลสุขสถิตย์

อ.พญ.พรจิรา ศุภราศรี

อ.นพ.พรชัย อนิวรรตธีระ

อ.พญ.สุทธ์ศรี กอแก้ววิเชียร

อ.นพ.อิทธิชัย วัฒนโกศล

อ.พญ.พรรณทิภา ไตรประวัติ

อ.นพ.ทชา พิทยาพิบูลพงศ์