ติดต่อเรา

ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ตึกหลิ่มซีลั่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330


ธุรการฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว

  0-2256-5389, 0-2256-5005

หน่วยสุขศึกษา สื่อสารสนเทศ และการสร้างเสริมสุขภาพ

  0-2256-4115
  LiveLongStrongLife

หน่วยเยี่ยมบ้าน

  0-2256-4191