การใช้ร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ หรือที่เรียกว่า “อาจารย์ใหญ่”

ถาม ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ หรือที่เรียกว่า “อาจารย์ใหญ่” นี้ใช้ศึกษาในทางใดบ้าง?
ตอบ ร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ หรือ “อาจารย์ใหญ่” จะถูกนามาใช้เพื่อศึกษา วิชากายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์โดย
1. นิสิตแพทย์
2. แพทย์เฉพาะทาง
3. นักศึกษาพยาบาล
4. นิสิตรังสีเทคนิค
5. นิสิตเทคนิคการแพทย์
6. เพื่อทาพิพิีภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้นิสิต และประชาชนผู้สนใจเข้าศึกษา
(กรณีนี้ จะทาได้เฉพาะเมื่อเป็นความประสงค์ของผู้อุทิศร่างกายเท่านั้น)

ถาม มีการนาร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ ให้กับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ไปให้สถาบันอื่นใช้ศึกษาหรือไม่?
ตอบ ไม่มีการให้ ไม่มีการซื้อ ขาย จะนาร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ มาใช้ประโยชน์การศึกษาวิชาแพทย์ที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านนั้

ถาม นอกจากการเสียสละอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาแล้ว ประชาชนทวั่ ไป สามารถมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาทางด้านการแพทย์ได้โดยวิีีใดได้อีกบ้าง
ตอบ ท่านจะมีส่วนร่วมในการทานุบารุงวิชาชีพด้านการแพทย์ได้โดยการบริจาคเงิน หรือ โอนเงิน เข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทยชื่อบัญชี กองทุนสภากาชาดไทย เพื่อการบริจาค เลขที่บัญชี 0452 88000-6 โดยระบุ เพื่อสมทบบัญชี“ เงินฝากเพื่อพัฒนาอาจารย์ใหญ่เพื่อการศึกษาด้านการแพทย์” รหัสบัญชี 4300071 หากเป็นการโอนเงินเข้าบัญชี กรุณา แฟ็กหลักฐานการโอนเงินมาที่หมายเลข แฟ็ก 02- 2500120 หรือ 02-2527028 เพื่อที่ ทางโรงพยาบาล จะได้ส่งใบเสร็จรับเงินไปให้ท่านได้อย่างถูกต้องซึ่งใบเสร็จรับเงินนี้สามารถมาไปลดหย่อนภาษีได้ (บริจาคตงั้ แต่ 100 บาท เป็นต้นไป)