สถานที่ที่ทายาท ติดต่อแจ้งการรับร่าง และวิธีการดำเนินการ

ถาม เมื่อผู้แสดงความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ถึงแก่กรรม ทายาทสามารถ ติดต่อแจ้งประสานงานการรับร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ได้ที่ใดบ้าง? และทายาทควรดำเนินการอย่างไร?
ตอบ 1. ทายาทต้องติดต่อกับสานักงานเขตหรืออาเภอเพื่อขอรับหลักฐานใบมรณะบัตร
2. ห้ามฉีดน้ายา ฟอร์มาลีน รักษาสภาพร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์เพราะจะไม่สามารถนำร่างผู้อุทิศร่างกายมาใช้ศึกษาได้
3. ทายาทติดต่อเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 083-8299917
4. โรงพยาบาลฯ จะจัดรถพยาบาลและเจ้าหน้าที่ไปรับร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ ณ สถานที่ที่ทายาทได้แจ้งรายละเอียดไว้ ยกเว้นผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ที่อยู่นอกเขตกรุงเทพฯ ขอความกรุณาให้ทายาทนาส่งที่ ศูนย์รับศพโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ( ญาติควรสอบถามให้แน่ชัดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ) เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจดูร่างผู้อุทิศร่างกายแล้ว และไม่มีข้อใดที่ขัดแย้งกับระเบียบการอุทิศร่างกาย เจ้าหน้าที่จะนาเอกสาร “หนังสือสาคัญยินยอมมอบร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา” ไปให้ทายาทลงนามด้วย
5. ทายาทมอบใบมรณะบัตรของร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ และสาเนาบัตรประชาชนของทายาท กับเจ้าหน้าที่
6. ทายาทแจ้งที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้สะดวกกับเจ้าหน้าที่

ถาม เมื่อผู้แสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ ถึงแก่กรรมไม่มีทายาท มีเพียงเพื่อนและผู้ใกล้ชิด จะสามารถติดต่อแจ้งประสานงานการรับร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ได้หรือไม่? ต้องดาเนินการอย่างไร?
ตอบ ยังสามารถดำเนินการแจ้งการอุทิศร่างกายฯ หากชี้แจงได้ว่าไม่มีทายาทจริง และไม่มีผู้ใดคัดค้านการมอบศพ โดยเพื่อน หรือผู้ใกล้ชิดต้องติดต่อกับสำนักงานเขตหรืออาเภอเพื่อขอรับหลักฐานใบมรณะบัตรให้เรียบร้อยก่อน