บุคลากร

ศ.นพ.ณัฐพงศ์ เจียมจริยธรรม
หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านความผิดปกติจากการนอนหลับ
รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์
ที่ปรึกษาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านความผิดปกติจากการนอนหลับ
รศ.นพ.ประกอบเกียรติ หิรัญวิวัฒน์กุล
ที่ปรึกษาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านความผิดปกติจากการนอนหลับ
ผศ.นพ.ทายาท ดีสุดจิต
กรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านความผิดปกติจากการนอนหลับ
รศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน
กรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านความผิดปกติจากการนอนหลับ
อ.พญ.นทมณฑ์ ชรากร
กรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านความผิดปกติจากการนอนหลับ
อ.พญ.บุษราคัม ชัยทัศนีย์
กรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านความผิดปกติจากการนอนหลับ
อ.พญ.สุมาลี ฮั่นตระกูล
กรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านความผิดปกติจากการนอนหลับ
อ.พญ.ปุณฑริก ศรีสวาท
กรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านความผิดปกติจากการนอนหลับ
20220310 รูปถ่ายบุคลากร อ.ศิกวัส ธนาวิรัตนานิจ
อ.นพ.ศิกวัส ธนาวิรัตนานิจ
กรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านความผิดปกติจากการนอนหลับ
อ.พญ.ณัฐวรรณ สงวนวงษ์
กรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านความผิดปกติจากการนอนหลับ
ดารารัตน์ กล่ำถนอม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โชตินาถ ศรีโสภา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ณิชาภัทร ศรีรัตน์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
จิรัชญา แสนสุข
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
พรรณรายณ์ กิจการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
กฤตภาส เธียรวิวัฒน์นุกูล
นักจิตวิทยา
จิราพร หน่องขุ่นสาร
เจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ
ขวัญชนก มะณีแสน
เจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ
ปริญาภา เทียมระกิจ
เจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ
ธัญญาลักษณ์ นุ่นทองหอม
เจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ
ชุรีพร คำแคว่น
เจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ
จิราพร คำแคว่น
เจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ
นรัชญากร ชินหงษ์
เจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ
กรกช เย็นรัตนพงศ์
เจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ