Slide1
Copy-of-KOB12528-scaled
Slide2
LINE_ALBUM_SC ลง ฬ_๒๒๐๑๒๘
previous arrow
next arrow
Shadow

” ศูนย์จัดเก็บสิ่งส่งตรวจกลางของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ทำหน้าที่จัดเก็บและบริหารจัดการสิ่งส่งตรวจอย่างครบวงจร ทันเวลา
ด้วยคุณภาพบริการมาตรฐานสากล “

เกี่ยวกับเรา (About us)

วิสัยทัศน์
(Vision)


เป็นศูนย์จัดเก็บสิ่งส่งตรวจกลางของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทำหน้าที่จัดเก็บและบริหารจัดการสิ่งส่งตรวจอย่างครบวงจร ทันเวลา ด้วยคุณภาพบริการมาตรฐานสากล

พันธกิจ
(Mission)

  1. เป็นศูนย์จัดเก็บ รับและนำส่งสิ่งส่งตรวจที่มีประสิทธิภาพ
  2. รับ จัดเตรียม และนำส่งสิ่งส่งตรวจไปยังห้องปฏิบัติการได้ครบถ้วน รวดเร็ว ทันเวลา
  3. ให้บริการให้คำแนะนำ และประสานงานให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดด้วยระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015
  4. มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาระบบการให้บริการทุกส่วนงาน

วัตถุประสงค์คุณภาพ
(Quality Objective)

ศูนย์จัดเก็บสิ่งส่งตรวจ มีความมุ่งมั่นในการให้บริการและสนับสนุน หน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป ในการจัดเก็บและบริหารจัดการสิ่งส่งตรวจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นในการให้บริการที่ครบวงจร , มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล , รวดเร็วภายในระยะเวลาที่กำหนด,  พร้อมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการที่มีคุณภาพ ทันสมัยและทันสถานการณ์ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับบริการ

การบริการของศูนย์จัดเก็บสิ่งส่งตรวจ

การบริการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจ

การบริการรับสิ่งส่งตรวจ

การบริการส่งต่อสิ่งส่งตรวจ

การบริการให้คำแนะนำและปรึกษา

สถานที่และเวลาทำการ

อาคาร ภปร. ชั้น 4
สำหรับผู้ป่วยทั่วไป อายุ 10 ปีขึ้นไป
เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 06.30 -15.30 น.

อาคาร ภปร. ชั้น 9
สำหรับผู้ป่วยเด็ก อายุไม่เกิน 10 ปี
เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.00 -16.00 น.

อาคาร ส.ธ. ชั้น 3
สำหรับผู้ป่วยเจาะเลือดล่วงหน้าก่อนพบแพทย์
เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 06.30 -15.30 น.

สำหรับผู้ป่วยคลินิกพิเศษ
อาคาร ภปร. ชั้น 13
เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 06.15 -10.00 น.

อาคาร ภปร. ชั้น 4
เวลา 16.00 – 20.00 น.
เปิดให้บริการ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 06.30 -12.00 น.

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์


ศูนย์จัดเก็บสิ่งส่งตรวจ ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ที่อยู่ อาคาร ภปร ชั้น 4 เลขที่ 1873 ถนน ราชดำริ แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330