การเข้ารับบริการคลินิกพิเศษโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

1. ผู้รับบริการติดต่อนัดหมายล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน ปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามประกาศของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

2. เข้ารับบริการตามวัน เวลา และสถานที่ที่แจ้งไว้ในนัดหมายคลินิกพิศษฯ หรือที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ Call Center และท่านควรมาลงทะเบียนทำบัตรประจำตัวผู้ป่วยใหม่ (กรณียังไม่เคยมีบัตรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์) ที่ตึก ภปร ชั้น G โดยกรอกประวัติผู้ป่วยใหม่ หรือกรณีที่ท่านเดินเข้ามาตรวจโดยไม่ผ่านการนัดหมาย ให้กรอกข้อมูลลงในระบบอาการโรคผู้ป่วยเก่าพื่อเข้ารับบริการคลินิกพิเศษฯ ก่อนเวลานัดหมาย 1 ชั่วโมง กรณีไม่สามารถเข้ารับบริการตามนัดได้ โปรดติดต่อเลือนนัดที Call Center ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ

3. ติดต่อลงทะเบียนเข้ารับบริการที่เคาน์เตอร์พยาบาลที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ Call Center พร้อมยืนบัตรประจำตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และใบนัดหมายคลินิกพิเศษฯ (ถ้ามี)

4. รับบัตรคิว เพื่อทราบลำดับคิวการตรวจ (คลินิกพิเศษฯ จัดบริการตรวจรักษาตามลำดับคิวตามข้อมูลในการนัดหมาย และขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงลำดับคิวตามความเหมาะสม เมื่อพบผู้ป่วยที่มีอาการหนัก และเจ้าหน้าที่พยาบาลคัดกรองแล้วเห็นสมควรให้พบแพทย์ก่อน เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

  • ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต หรือตรวจคัดกรอง
  • รอพบแพทย์ตามลำดับคิว
  • รับใบนัดหมาย หรือใบขอตรวจทางห้องปฏิบัติการ (หากมี)
  • หากแพทย์ไม่สั่งจ่ายยา โปรดติดต่อชำระค่าบริการ ณ จุดชำระค่าบริการได้เลย

“ชำระค่าบริการ กรณีใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง สิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โปรดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อแสดงแก่เจ้าหน้าที่การเงินด้วย”

5. นำใบเสร็จรับเงิน ติดต่อรับยาที่ห้องยา

6. กรณีแพทย์นัด รอรับใบนัดที่เคาเตอร์พยาบาล