การเข้ารับบริการคลินิกพิเศษโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

“ผู้รับบริการติดต่อนัดหมายล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน” ผ่าน Call Center ที่เบอร์ 02-256-5193

  • เข้ารับบริการตามวัน เวลา และสถานที่ที่แจ้งไว้ในบัตรนัดหมายคลินิกพิศษฯ หรือที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ Call Center พร้อมยื่นบัตรประจำตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และใบนัดหมายคลินิกพิเศษฯ (ถ้ามี) ที่เคาเตอร์พยาบาลที่ได้ทำการตรวจในวันนั้น
  • กรณียังไม่เคยมีบัตรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้ติดต่อทำบัตรประจำตัวผู้ป่วยใหม่ที่ตึก ภปร ชั้น G โดยกรอกประวัติผู้ป่วยใหม่
  • กรณีไม่สามารถเข้ารับบริการตามนัดได้โปรดติดต่อเลื่อนนัดที่ Call Center ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ
  • การรับบัตรคิว เพื่อทราบลำดับคิวการตรวจ (คลินิกพิเศษฯ จัดบริการตรวจรักษาตามลำดับคิวตามข้อมูลในการนัดหมาย และขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงลำดับคิวตามความเหมาะสม เมื่อพบผู้ป่วยที่มีอาการหนัก และเมื่อเจ้าหน้าที่พยาบาลคัดกรองแล้วเห็นสมควรให้พบแพทย์ก่อน เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย)
  • ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต หรือตรวจคัดกรองบริเวณหน้าห้องตรวจรอไว้
  • รับใบนัดหมาย หรือใบขอตรวจทางห้องปฏิบัติการ (หากมี) หลังจากการเข้าพบแพทย์เรียบร้อยแล้ว
  • หากแพทย์ไม่สั่งจ่ายยา โปรดติดต่อชำระค่าบริการ ณ จุดชำระค่าบริการได้เลย
  • การชำระค่าบริการกรณีสิทธิเบิกจ่ายตรง สิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ เบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง โปรดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อแสดงแก่เจ้าหน้าที่การเงินด้วย