การตรวจนิติเซโรวิทยา DNA และการตรวจสารเป็นพิษ

การตรวจนิติเซโรวิทยา DNA

หน่วยนิติเซโรวิทยา  ฝ่ายนิติเวชศาสตร์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ให้บริการตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ในครอบครัว  ระหว่าง บิดา มารดา-บุตร,พี่น้อง  และเครือญาติ  โดยผลการตรวจสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาทางกฎหมายกับหน่วยงานของรัฐ

อีกทั้งให้บริการตรวจติดตาม เพื่อเปรียบเทียบลายพิมพ์ DNA  ระหว่างผู้ป่วยภายหลังการปลูกถ่ายไขกระดูก  และผู้บริจาคว่ามีลักษณะตรงกันหรือไม่  โดยผลตรวจสามารถช่วยประเมินภาวะผู้ป่วยหลังการปลูกถ่ายเพื่อวางแผนการรักษาพยาบาลต่อไปได้

เอกสารประกอบการรับบริการตรวจสารพันธุกรรม DNA  ของหน่วยนิติเซโรวิทยา 

 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (Passport ) กรณีเป็นชาวต่างชาติ
 2. สูติบัตร ของบุตรที่ปรากฎชื่อมารดาในสูติบัตร
 3. ทะเบียนบ้าน  ในกรณีผู้รับบริการไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุน้อยกว่า 20 ปี)

 เอกสารเพิ่มเติมที่ต้องนำมา ในกรณีดังต่อไปนี้

 1. ในกรณีต้องการขอถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ต้องมีหนังสือนำส่งจากหน่วยงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
 2. ในกรณีไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน หรือชื่อไม่ตรงกับบัตรประชาชน,สูติบัตร หรือหนังสือเดินทางต้องมีหนังสือนำส่งจาก   ทะเบียนราษฎร์
 3. หากผู้รับบริการมีการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ต้องนำเอกสารการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐาน

เกณฑ์การให้บริการ

 1. ผู้รับบริการต้องมีอายุมากกว่า  2  เดือนขึ้นไป
 2. ในกรณีผู้รับบริการอายุไม่เกิน  20  ปี  ต้องมีมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้รับบริการมาให้ความยินยอมในการตรวจ
 3. ต้องโทร.นัดหมายกับเจ้าหน้าที่หน่วยนิติเวชคลินิกก่อนทุกครั้ง เพื่อลงตารางนัดเพื่อรับการตรวจ DNA
 4. หากบิดา หรือ มารดา เสียชีวิต ให้นำใบมรณะบัตรแสดงต่อเจ้าหน้าที่ หน่วยนิติเวชคลินิก เพื่อเป็นหลักฐาน
 5. การพิจารณารูปแบบการตรวจอยู่ในดุลยพินิจของผู้ให้บริการตรวจ

รูปแบบและอัตราค่าบริการ (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์)

 1. ตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ บิดา มารดา บุตร  (Autosomal  DNA)                       5,000   บาท/ คน
 2. ตรวจพิสูจน์ Y-Chromosome  DNA                                                           11,000   บาท/ คน
 3. ตรวจพิสูจน์ Mitochondrial  DNA                                                              13,000   บาท/ คน
 4. ตรวจดีเอ็นเอ เพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะ                                                           5,000    บาท/คน

สอบถามข้อมูลการตรวจ DNA ได้ที่
หน่วยนิติเวชคลินิก  อาคาร ภปร ชั้น 5 โทร. 02-256-5329  02-256-5332
เวลา 09.00 – 12.00  น.  –  ให้บริการตรวจผู้ป่วยตามนัด
เวลา  13.00 – 15.30 น.   –  ให้บริการติดต่อสอบถามด้าน DNA และ อื่นๆ

การตรวจสารเป็นพิษ 

หน่วยนิติพิษวิทยา  ฝ่ายนิติเวชศาสตร์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์/ภาควิชานิติเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ให้บริการตรวจวิเคราะห์ยา สารเสพติด สารพิษ จากตัวอย่างและชีววัตถุประเภทต่างๆ  ทั้งในเชิงคุณภาพวิเคราะห์และปริมาณวิเคราะห์

หมายเหตุ  :

 1. ในกรณีที่ต้องการผลเร่งด่วนนอกเหนือจากกำหนดระยะรายงานผลให้ติดต่อประสานงานกับห้องปฏิบัติการ
 2. ห้องปฏิบัติการรับตัวอย่างสุดท้ายของวันศุกร์ หรือ  วันก่อนวันหยุดราชการในเวลาไม่เกิน 14.00 น.

ติดต่อ  :    ห้องปฏิบัติการนิติพิษวิทยา  อปร 11
โทร. 02-256-4000  ต่อ 3574
เวลา  09.00 – 15.00  น.

Pin It on Pinterest