การตรวจสารเป็นพิษ และ DNA

ตรวจสารเป็นพิษและ DNA

สำหรับการตรวจสารเป็นพิษและ DNA แบ่งเป็น

1.หน่วยนิติพิษวิทยา

2.หน่วยนิเซโรวิทยาและดีเอ็นเอ

 

 

1.หน่วยนิติพิษวิทยา  ฝ่ายนิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ให้บริการตรวจวิเคราะห์ยา สารเสพติด สารพิษ จากตัวอย่างและชีววัตถุประเภทต่าง ๆ ทั้งในเชิงคุณภาพวิเคราะห์และปริมาณวิเคราะห์

 

ระยะเวลาออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์

  1.         การตรวจคัดกรองด้วยวิธีการ Strip test ออกผลการตรวจวิเคราะห์ภายใน 1 วันทำการ หลังได้รับตัวอย่าง
  2.         การตรวจคัดกรองด้วยวิธีการอื่น ๆ ออกผลการตรวจวิเคราะห์ภายใน 3 วันทำการ หลังได้รับตัวอย่าง
  3.         การตรวจวิเคราะห์อื่น ๆ ออกผลการตรวจวิเคราะห์ภายใน 7 วัน หลังได้รับตัวอย่าง
  4.         การตรวจ Screening for drug toxicity ออกผลการตรวจวิเคราะห์ภายใน 1 เดือน หลังได้รับตัวอย่าง

 

หมายเหตุ

  1.        ในกรณีที่ต้องการผลเร่งด่วนนอกเหนือจากกำหนดระยะเวลารายงานผลควรติดต่อห้องปฏิบัติการ
  2.         ห้องปฏิบัติการรับตัวอย่างสุดท้ายของวันศุกร์หรือวันก่อนวันหยุดราชการในเวลาไม่เกิน 14.00 น.

 

 

2.หน่วยนิเซโรวิทยาและดีเอ็นเอ

เป็นการตรวจหาความสัมพันธ์ในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ ลูก พี่น้อง และเครือญาติ โดยการตรวจมักนำไปใช้เป็นหลักฐานสำคัญสำหรับประกอบการพิจารณาทางกฏหมาย เช่น

อีกทั้งนำไปประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ เพื่อติดตามการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูก เช่น

ในผู้ป่วยโรคโลหิตจาง อะพลาสติก ธาลัสซีเมีย โรคมะเร็งของไขกระดูก มะเร็งเม็ดเลือดขาว และมีโครงการเปรียบเทียบลายพิมพ์ DNA ระหว่างผู้ป่วยภายหลังการปลูกถ่าย และผู้ให้ว่ามีลักษณะตรงกันหรือไม่ ผลจากการตรวจนั้นสามารถช่วยประเมินภาวะของผู้ป่วยหลังการปลูกถ่ายแล้ววางแผนการรักษาพยาบาลต่อไปได้

 

รูปแบบและอัตราค่าบริการ

  1. ตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ บิดา มารดา บุตร   (DNA 16 ตำแหน่ง)               5,000 บาท/คน
  2. ตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายบิดา (Y-Chromosome DNA)               11,000 บาท/คน
  3. ตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายมารดา (Mitochondrial DNA)              13,000 บาท/คน
  4.  ตรวจดีเอ็นเอเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะ                                                 5,000  บาท/คน

 

 

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสารพิษและ DNA ได้ที่

นิติเวชคลินิก อาคาร ภปร ชั้น 6  เวลาทำการ 08.00 – 12.00 น.

โทรศัพท์ 02 256 4269 ต่อ 202

02 256 4000 ต่อ  3294