การตรวจสารเป็นพิษ และ DNA

ตรวจสารเป็นพิษและ DNA

สำหรับการตรวจสารเป็นพิษและ DNA แบ่งเป็น

1.หน่วยนิติพิษวิทยา

2.หน่วยนิเซโรวิทยาและดีเอ็นเอ

 

1.หน่วยนิติพิษวิทยา  ฝ่ายนิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ให้บริการตรวจวิเคราะห์ยา สารเสพติด สารพิษ จากตัวอย่างและชีววัตถุประเภทต่าง ๆ ทั้งในเชิงคุณภาพวิเคราะห์และปริมาณวิเคราะห์

 

ระยะเวลาออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์

 1.         การตรวจคัดกรองด้วยวิธีการ Strip test ออกผลการตรวจวิเคราะห์ภายใน 1 วันทำการ หลังได้รับตัวอย่าง
 2.         การตรวจคัดกรองด้วยวิธีการอื่น ๆ ออกผลการตรวจวิเคราะห์ภายใน 3 วันทำการ หลังได้รับตัวอย่าง
 3.         การตรวจวิเคราะห์อื่น ๆ ออกผลการตรวจวิเคราะห์ภายใน 7 วัน หลังได้รับตัวอย่าง
 4.         การตรวจ Screening for drug toxicity ออกผลการตรวจวิเคราะห์ภายใน 1 เดือน หลังได้รับตัวอย่าง

 

หมายเหตุ

 1.        ในกรณีที่ต้องการผลเร่งด่วนนอกเหนือจากกำหนดระยะเวลารายงานผลควรติดต่อห้องปฏิบัติการ
 2.         ห้องปฏิบัติการรับตัวอย่างสุดท้ายของวันศุกร์หรือวันก่อนวันหยุดราชการในเวลาไม่เกิน 14.00 น.

 

2.หน่วยนิเซโรวิทยาและดีเอ็นเอ

เป็นการตรวจหาความสัมพันธ์ในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ ลูก พี่น้อง และเครือญาติ โดยการตรวจมักนำไปใช้เป็นหลักฐานสำคัญสำหรับประกอบการพิจารณาทางกฏหมาย เช่น

อีกทั้งนำไปประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ เพื่อติดตามการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูก เช่น

ในผู้ป่วยโรคโลหิตจาง อะพลาสติก ธาลัสซีเมีย โรคมะเร็งของไขกระดูก มะเร็งเม็ดเลือดขาว และมีโครงการเปรียบเทียบลายพิมพ์ DNA ระหว่างผู้ป่วยภายหลังการปลูกถ่าย และผู้ให้ว่ามีลักษณะตรงกันหรือไม่ ผลจากการตรวจนั้นสามารถช่วยประเมินภาวะของผู้ป่วยหลังการปลูกถ่ายแล้ววางแผนการรักษาพยาบาลต่อไปได้

 

เกณฑ์การให้บริการและเอกสารประกอบการรับบริการตรวจสารพันธุกรรม DNA ของหน่วยนิติเซโรวิทยา

เอกสารเบื้องต้นที่ต้องนำมา (ฉบับจริง)

 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (Passport) (คนต่างชาติ)
 2. สูติบัตร ของบุตรโดยมารดามีชื่อในสูติบัตรบุตร
 3. ทะเบียนบ้าน ในกรณีผู้รับบริการไม่บรรลุนิติภาวะ (น้อยกว่า 20 ปี)

 

เอกสารเพิ่มเติมที่ต้องนำมา ในกรณีดังต่อไปนี้

 1. หนังสือนำส่งจากหน่วยงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ในกรณีต้องการขอถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
 2. หนังสือนำส่งจากทะเบียนราษฎร์ ในกรณีไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน หรือชื่อไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน สูติบัตร, หนังสือเดินทาง

หมายเหตุ:

 1. ผู้รับบริการต้องมีอายุมากกว่า 2 เดือนขึ้นไป
 2. ในกรณีผู้รับบริการอายุไม่เกิน 20 ปี ต้องมีมารดาของผู้รับบริการมาด้วย
 3. การพิจารณารูปแบบการตรวจอยู่ในดุลยพินิจของผู้ให้บริการ

รูปแบบและอัตราค่าบริการ

 1. ตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ บิดา มารดา บุตร (Autosomal DNA)       5,000 บาท/คน
 2. ตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายบิดา (Y-Chromosome DNA)       11,000 บาท/คน
 3. ตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายมารดา (Mitochondrial DNA)      13,000 บาท/คน
 4. ตรวจดีเอ็นเอเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะ                                          5,000  บาท/คน

 

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจ DNA ได้ที่

อาคาร ภปร ชั้น G  เวลาทำการ 07.00 – 09.00 น.

โทรศัพท์  02 256 4269 ต่อ 201

02 256 4000 ต่อ 3294

064-768-9771