การตรวจสารเป็นพิษ และ DNA

 

การตรวจสารพิษ สารเสพติด

หน่วยนิติพิษวิทยา  ฝ่ายนิติเวชศาสตร์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์/ภาควิชานิติเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้บริการตรวจวิเคราะห์ยา สารเสพติด สารพิษ จากตัวอย่างและชีววัตถุประเภทต่างๆ  ทั้งในเชิงคุณภาพวิเคราะห์และปริมาณวิเคราะห์

หมายเหตุ  :

  1. ในกรณีที่ต้องการผลเร่งด่วนนอกเหนือจากกำหนดระยะรายงานผลให้ติดต่อประสานงานกับห้องปฏิบั้ติการ
  2. ห้องปฏิบัติการรับตัวอย่างสุดท้ายของวันศุกร์ หรือวันก่อนวันหยุดราชการในเวลาไม่เกิน 14.00 น.

ติดต่อ  :  ห้องปฏิบัติการนิติพิษวิทยา  อปร 11

โทร. 02-256-4000  ต่อ 3574  เวลา  09.00 – 15.00  น.

 

การตรวจด้านนิติเซโร และDNA

หน่วยนิติเซโรวิทยา และ DNA  ฝ่ายนิติเวชศาสตร์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์/ภาควิชานิติเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้บริการตรวจหาความสัมพันธ์ในครอบครัว  เช่น พ่อ แม่ ลูก  พี่น้อง  และเครือญาติ  โดยผลการตรวจสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานสำคัญประกอบการพิจารณาทางกฎหมาย

อีกทั้งนำไปประยุกต์ใช้ทางการแพทย์  เพื่อติดตามการรักษาผู้ป่วยที่ได้การปลูกถ่ายไขกระดูก เพื่อเปรียบเทียบลายพิมพ์ DNA  ระหว่างผู้ป่วยภายหลังการปลูกถ่าย  และผู้บริจาคว่ามีลักษณะตรงกันหรือไม่  ผลจากการตรวจนั้นสามารถช่วยประเมินภาวะผู้ป่วยหลังการปลูกถ่ายแล้ววางแผนการรักษาพยาบาลต่อไปได้

เกณฑ์การให้บริการและเอกสารประกอบการรับบริการตรวจสารพันธุกรรม DNA  ของหน่วยนิติเซโรวิทยา  เอกสารเบื้องต้นที่ต้องนำมา (ฉบับจริง)

1.บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (Passport ) ( คนต่างชาติ)

2.สูติบัตร ของบุตรโดยมารดามีชื่อในสูติบุตร

3.ทะเบียนบ้าน  ในกรณีผู้รับบริการไม่บรรลุนิติภาวะ (น้อยกว่า 20 ปี)

 

เอกสารเพิ่มเติมที่ ต้องนำมา ในกรณีดังต่อไปนี้

1.หนังสือนำส่งจากหน่วยงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ในกรณีต้องการขอถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

2.หนังสือนำส่งจากทะเบียนราษฎร์ ในกรณีไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน หรือชื่อไม่ตรงกับบัตรประชาชนสูติบัตร , หนังสือเดินทาง

หมายเหตุ :

1.ผู้รับบริการต้องมีอายุมากกว่า  2  เดือนขึ้นไป

2.ในกรณีผู้รับบริการอายุไม่เกิน  20  ปี  ต้องมีมารดาของผู้รับบริการมาให้ความยิยยอมในการตรวจด้วย

3.การพิจารณารูปแบบการตรวจอยู่ในดุลยพินิจของผู้ให้บริการ

 รูปแบบและอัตราค่าบริการ

1.ตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ บิดา มารดา บุตร  (Autosomal  DNA)           5,000   บาท/ คน

2.ตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ บิดา   (Y-Chromosome  DNA)                   11,000   บาท/ คน

3.ตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์   มารดา   (Mitochondrial  DNA)                13,000   บาท/ คน

4.ตรวจดีเอ็นเอ เพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะ                                             5,000    บาท/ คน

 

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจ DNA ได้ที่    –  อาคาร ภปร ชั้น  5  หน่วยนิติเวชคลินิก

เวลาทำการ 09.00  – 15.00 น.      โทรศัพท์  02 256 5329 และ  02 256 5332