การตรวจทางพยาธิวิทยา

 

ฝ่าย/ภาควิชาพยาธิวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ให้บริการทางห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา ได้จัดทำคู่มือการส่งตรวจทางพยาธิวิทยาขึ้น เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นข้อมูลเพื่อเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและเหมาะสมกับประวัติข้อมูลของผู้ป่วย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญเพื่อวิเคราะห์ พยากรณ์โรค และติดตามผลการรักษาต่อไป พร้อมกับการอธิบายขั้นตอนการส่งสิ่งส่งตรวจ การเตรียมตัวอย่างตามหลักวิชาการ เกณฑ์การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการงานบริการของฝ่าย/ภาควิชาพยาธิวิทยา เพื่อให้งานบริการมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ ทั้งยังช่วยป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการรายงานผลทางพยาธิวิทยา

 

ประเภทของงานบริการของ ภาควิชา/ฝ่าย พยาธิวิทยา ได้แก่

  1. งานบริการศัลยพยาธิวิทยา (Surgical pathology)
  2. งานบริการเซลล์พยาธิวิทยา (Cytopathology)
  3. งานบริการพยาธิวิทยาเร่งด่วนระหว่างผ่าตัด (Intra-operative Diagnosis/ Frozen Section)
  4. งานบริการพยาธิวิทยาจุลทรรศน์อิเลคตรอน (Electron Microscopy)
  5. งานบริการการตรวจโดยวิธีย้อมพิเศษ อิมมูโนเคมี และเทคนิคทางอณูวิทยา (Special Stain, Immunohistochemistry and Molecular Technique)
  6. งานบริการตรวจศพพยาธิวิทยา (Autopsy)
  7. การขอปรึกษาทางพยาธิวิทยา (Consultation)
  8. งานบริการผลด่วน (Fast Tract Service)

 

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจทางพยาธิวิทยา ได้ที่

หน่วยรับส่งสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยา อาคาร อปร ชั้น 13

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โทรศัพท์ 02 256 4000 ต่อ 3510

02 256 4235

02 256 4581 ต่อ304

เวลาทำการ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

 

 

หน่วยรับการตรวจศพพยาธิวิทยา อาคารพยาธิวิทยา

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โทรศัพท์  02 256 4484

เวลาที่รับใบรายงานขอทำการตรวจศพ  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เวลาทำการตรวจศพโดยพยาธิแพทย์ เวลาทำการ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.

 

สามารถดูรายละเอียดการติดต่อ วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยา และหลักเกณฑ์การส่งตรวจเพิ่มเติมได้จาก “คู่มือการส่งตรวจทางพยาธิวิทยา” ได้ที่

คู่มือการส่งตรวจทางพยาธิวิทยา

Pin It on Pinterest