การตรวจทางปรสิตวิทยา

ตรวจทางปรสิตวิทยา ให้บริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ของสิ่งมีชีวิตจำพวกโปรโตซัว และพยาธิต่างๆ ที่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์ โดยให้คำแนะนำและตรวจรักษาผู้ป่วยโรคปรสิต ได้แก่

การเพาะเชื้อหนอนพยาธิและโปรโตซัวชนิดต่างๆ

การย้อมสีโปรโตซัวชนิดต่างๆ

การจําแนกชนิดของปรสิต เช่น ตัวพยาธิ ตัวแมลง (Parasite Identification)

การตรวจวิทยาภูมิคุ้มกัน เช่น การตรวจหาแอนติเจนของเชื้อหรือการตรวจหาแอนติบอดี  ที่จําเพาะต่อการติดเชื้อ

การตรวจทางอณูชีววิทยา เช่น การตรวจหาสารพันธุกรรมของโปรโตซัวชนิดต่างๆ  โดยวิธี  Polymerase Chain Reaction (PCR)

 

การเตรียมตัวก่อนตรวจ

  1. ผู้ป่วยควรกรอกข้อมูลสำคัญในใบส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการของฝ่ายปรสิตวิทยา (ใบสีเทาขนาด A4 หมายเลข บ.6329) เช่น ชื่อ-สกุล เพศ อายุ ชนิดสิ่งที่ส่งตรวจโดยระบุวันเวลาที่เก็บสิ่งส่งตรวจ โรคที่ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อแพทย์ผู้ส่งตรวจพร้อมรหัสแพทย์ รวมถึงข้อมูลสำคัญทางการแพทย์อื่นๆ และเลือกทำเครื่องหมาย ✓ให้ชัดเจนในช่องด้านหน้าของรหัสรายการทดสอบ
  2. เก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจ ดังนี้

ตามมาตรฐานสากลการเก็บอุจจาระเพื่อส่งตรวจ (Stool examination) กำหนดให้ผู้ป่วยเก็บอุจจาระ 3 วัน หากผู้ป่วยไม่สามารถถ่ายอุจจาระติดต่อกัน 3 วัน ก็สามารถเก็บอุจจาระวันเว้นวัน หรือวันที่ถ่ายได้ แต่ต้องเก็บให้ได้ 3 วัน ตลอดช่วงเวลาไม่เกิน 10 วัน

ให้เก็บตัวอย่างหลังผู้ป่วยตื่นนอนก่อนผู้ป่วยอาบน้ำชำระร่างกายมิเช่นนั้นไข่จะถูกชะล้าง ออกหมด   หากการติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดมีจำนวนน้อยควรตรวจติดต่อกัน 3 วัน เป็นอย่างน้อยเนื่องจาก พยาธิตัวเมียอาจไม่วางไข่ทุกวัน

 

ระยะเวลาในการรอรับผล

ขึ้นอยู่กับชนิดและรายการส่งตรวจ โดยสามารถรอผลได้ตั้งแต่  20 นาที  ไปจนถึง 7 วัน

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการตรวจทางปรสิตวิทยา ได้ที่

1.ห้องปฏิบัติการ อาคาร ภปร ชั้น 4  ห้องหมายเลข 14

เวลาทำการ 8.00 – 15.30 น.

โทรศัพท์ 02 256 5386

รับสิ่งส่งตรวจจาก

– ผู้ป่วยนอก (OPD)

– ผู้รับการตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ

– หน่วยงานภายนอก เช่น โรงพยาบาลเอกชน

 

  1. อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 3 Zone B ห้องหมายเลข P03F01

เวลาทำการ 8.00 – 16.00 น.

โทรศัพท์ 02 256 4000 ต่อ 80343, 80344

รับสิ่งส่งตรวจจาก

– ผู้ป่วยใน (IPD)

– ผู้ป่วยฉุกเฉิน

– ผู้ป่วยหน่วยโรคไต

– โครงการตรวจสุขภาพอื่นๆ

  1. คลินิกโรคปรสิต อาคาร ภปร ชั้น 2

แพทย์จากฝ่ายปรสิตวิทยาออกตรวจผู้ป่วยให้การรักษาและ รับปรึกษาโรคทางปรสิต

เวลาทำการ  8.00 – 12.00 น.

โทรศัพท์ 02 256 4000 ต่อ 5432

 

  1. ฝ่ายปรสิตวิทยา

สำนักงานหลัก อาคาร ภปร ชั้น 18

เวลาทำการ 8.00 – 16.00 น.

โทรศัพท์ 02 256 4387

 

 

 

Pin It on Pinterest