การตรวจทางจุลชีววิทยา

 

จุลชีววิทยา เป็นการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าต้องส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ ซึ่งเรียกว่าจุลินทรีย์  ได้แก่ แบคทีเรีย โปรโตซัว ไวรัส เชื้อรา ยีสต์ เป็นต้น โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่รูปร่าง หน้าที่การทำงาน  กระบวนการเมตาบอลิสม กระบวนการการสืบพันธุ์  การจัดจำแนกชนิดของจุลินทรีย์  ประโยชน์และโทษที่มีต่อมนุษย์  สัตว์ พืชและจุลินทรีย์ด้วยกันเอง และความสามารถที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งแวดล้อม จุลชีววิทยาจึงมีประโยชน์ทั้งในแง่การพัฒนาทางการแพทย์ ด้านอาหาร อุตสาหกรรม รวมไปถึงสิ่งแวดล้อนรอบตัวเรา

การตรวจทางจุลชีววิทยา จึงหมายถึงการตรวจหา การเพาะเชื้อจุลินทรีย์ประเภทต่างๆ  การทดสอบโดยใช้เทคนิคการทางแพทย์ เพื่อนำผลมาวินิจฉัย ติดตามผล และประเมินผลการรักษา โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีทีมแพทย์ เทคนิคการแพทย์ และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่คอยเก็บผลตัวอย่าง ตรวจและวินิจฉัยจุลินทรีย์ต่างๆ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการนำส่งตรวจชัดเจน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำที่สุด ตั้งแต่การใช้ภาชนะที่ถูกต้อง วิธีการนำส่งตัวอย่าง การเก็บตัวอย่าง การแปลผลตัวอย่าง โดยแต่ละวิธีการมีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไป

 

ข้อปฏิบัติในการสั่งตรวจ

  1. การสั่งตรวจสามารถทำได้สองวิธี ดังนี้
  1. หลังจากติดต่อสั่งตรวจจะได้รับแจ้งวันที่ได้รับรายงานผล โดยนับจำนวนวันทำการ
    ไม่รวมวันหยุดเสาร์อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ ดังนั้นหากเป็นกรณีเร่งด่วนที่ต้องการผลเร็วกว่าที่กำหนดไว้ กรุณาติดต่อหัวหน้าห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง

 

สถานที่ตั้งห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ปัจจุบันสถานที่ตั้งห้องปฏิบัติการมี 3  แห่ง ดังนี้

  1. ห้องปฏิบัติการ อาคาร อปร. ชั้น 15-17

เปิดบริการในเวลาราชการ (8.00-16.00 น.) สำหรับผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลฯ รวมทั้งจากหน่วยงานภายนอก

โทรศัพท์ 02 256 4132 ต่อ 102,103

 

  1. ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา อาคาร ภปร ชั้น 4

เปิดให้บริการสำหรับผู้ที่ต้องการผลเร่งด่วนในเวลาราชการ

 

  1. ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 3

เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลฯ รวมทั้งจากหน่วยงานภายนอก  โทรศัพท์ 02 256 5374  02 256 4132 ต่อ 701

 

 

สามารถดูรายละเอียดการติดต่อ วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และหลักเกณฑ์การส่งตรวจเพิ่มเติมได้จาก “คู่มือการส่งตรวจทางจุลชีววิทยา”

 

 

 

 

Pin It on Pinterest