ประกวดราคาจ้างตัดชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประจำชายและเจ้าหน้าที่ประจำหญิง ปฏิบัติงานด้านสายสนับสนุนบริหารและบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562

25 กรกฎาคม 2562

ประกวดราคาจ้างตัดชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประจำชายและเจ้าหน้าที่ประจำหญิง ปฏิบัติงานด้านสายสนับสนุนบริหารและบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562