ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บและทำลายขยะเคมีบำบัด, ขยะอันตรายทั่วไป

21 สิงหาคม 2562