ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศ ประจำ ปีงบประมาณ 2563

2 กันยายน 2562

ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศ ประจำ ปีงบประมาณ 2563