การให้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการจำหน่ายเครื่องดื่ม และขนม ณ อาคารนวมินทราชินี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

26 กรกฎาคม 2562

การให้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการจำหน่ายเครื่องดื่ม และขนม ณ อาคารนวมินทราชินี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์