การอนุญาตให้ใช้สถานที่เพื่อให้บริการจำหน่ายนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม ภายในโรงพบาบาลจุฬาลงกรณ์

26 กรกฎาคม 2562

การอนุญาตให้ใช้สถานที่เพื่อให้บริการจำหน่ายนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม ภายในโรงพบาบาลจุฬาลงกรณ์