๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี