ในการดูแลผู้ป่วย เราต้องเตรียมความพร้อมของ บุคลากุรทางการแพทย์ ส่ถานที่ และครุภัณฑ์ต่างๆ ให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ ที่เข้มข้นขึ้น

ในการดูแลผู้ป่วย เราต้องเตรียมความพร้อมของ บุคลากุรทางการแพทย์ ส่ถานที่ และครุภัณฑ์ต่างๆ ให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ ที่เข้มข้นขึ้น