“เน้นการดูแลประชาชนทุกคนให้สามารถมีชีวิต ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน”

“เน้นการดูแลประชาชนทุกคนให้สามารถมีชีวิต ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน”