สถานการณ์โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ระลอกที่ 3) ประจำวันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564

สถานการณ์โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ระลอกที่ 3) ประจำวันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564