สถานการณ์โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สภากาชาติไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ระลอกที่ 3) ประจำวันพุธที่ 28 เมษายน 2564

สถานการณ์โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สภากาชาติไทย  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ระลอกที่ 3) ประจำวันพุธที่ 28 เมษายน 2564