สถานการณ์โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ระลอกที่ 3) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประจำวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564

สถานการณ์โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  (ระลอกที่ 3) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประจำวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564