สถานการณ์โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ระลอกที่ 3) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประจำวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564

สถานการณ์โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ระลอกที่ 3)  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประจำวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564