สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ระลอกที่ 3) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประจำวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ระลอกที่ 3) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประจำวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564