สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ระลอกที่ 3)โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประจำวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ระลอกที่ 3)โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประจำวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564