สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ระลอกที่ 4) โรงพยาบาลจุฬลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประจำวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ระลอกที่ 4) โรงพยาบาลจุฬลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประจำวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564