สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ระลอกที่ 4)โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยประจำวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ระลอกที่ 4)โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยประจำวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564