สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ระลอกที่ 4) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ระลอกที่ 4) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564