สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ระลอกที่ 3) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประจำวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  (ระลอกที่ 3) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประจำวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564