สถานการณ์โรคติดเชื้อาลงกรณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ระลอกที่ 4) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประจำวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564

สถานการณ์โรคติดเชื้อาลงกรณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ระลอกที่ 4) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประจำวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564